• Daegu City Tour
  • Unesco World Heritages

뀵뀶掠 掠긷씉

  • 恙ョ궧竊뚧쎍恙ョ궧竊 訝뽫븣쑉씋岳껅닊餓ф뿶
    뀵뀶掠긷닕뀬궧竊뚧쎍뀬궧 ~ 鴉묉겘냽壅겹
    汝옑뭽歷낂즼곫삇揶싩쉪삾뀎뭽뼭縟쒐쉪뜆쑑瓦롦렏쉪쑑뼶
    쐿閭g쉪꽏룛겈佯룡뀬땷쉪뀵뀶掠긷굇씉瓮鵝볣챿訝訝뗤볶뵟쉪뱚뫑뵟域삣맕

    뮜瑥 : 鸚㏝궞瀯욤돯易덅뉩낁걫躍 뀵뀶瀯욤돯鴉묌뿲뻼뙑訝恙 +82-53-985-8030
2009亮9쐢凉訝싥귚많쇋獵방컦쉪썓닇쓳-씕亮욘킒삸鸚㏝궞떦옖쉪뫝꼮걮鴉좂쉪쑑뼶귚퍗럨兩뷴룋쎑뀽쉪饔뜸틟竊뚦씕亮욘킒룉燁겻맏쁓irangee쇻귛뀶뀇927亮댐펽쇇倻숁킒訝躍룕뵟쉪뀶掠길닔壤밥릎竊뚪삻若덁릎쉪럨兩븀퍘瓦뉏툖곫킒뭽걪域욃댆渦얌틙씕亮욘킒竊뚦댆雅녷쓳룭餓롦㉤鸚ュ풓繇잓썴뚩‥뀉鵝볟뒟孃쀤빳껃뙼귝솞雅쎾풓윥삸럨兩븀쉪與드ㄻ竊뚦썪鸚꾢삥돻餓뽬뚧쑋꺗돻댆귛끀셿瓦묇륭鸚긴틙럨餓ε룶걳鸚긺럨뇤竊뚪쉹略곫쐢쉪役곲앭룶Siryangee닑Sirangee귚퍗씕亮욘킒뀯룭댆뵵若뉓갉弱녶넏瀛ゅ영壤깁쁺-뀞壤길뼀쉪瓮렓役뗤맏럨兩븅껈슻쉪瓮竊뚧쐣섊럨兩뷸옑걪숂쉪닽燁겹귛씕亮욘킒쉪孃덂쩀젒쑉걫楹사븙雅뗣귛씕亮욘킒뀯룭쐣訝汝든벳恙드췁耶먨쭨窈뷸걩壅룟릫쉪冶쒒『걩젒귟퓵뀯왊젪쟼竊뚧쐣訝汝듕맏瀛ゅ영1945亮닺㎗붂뚨쭕濾띸쉪鰲f붂씭젒귛씉略⒴넑솫뇤룾鰲곩댆윪쎖遙섌푶瀛®럦젒귚맏雅녺닾掠김낉펽閭ㅶ젒릮뵸燁뗣귛쫩옖野방젒쉪븙雅뗥썲쪍닕兩븃궓렮鰲곦轝▲


瓮孃꾣쫩誤

- 2~3弱뤸뿶藥뤂/뜒릲瓮孃
- 瓮孃꾬폏씕亮욘킒뀯룭(耶앭춴冶쒒『걩젒)넂씕亮욕닜嶺됧젩넂씕亮욕쑑넂뀞壤길뼀(뵵若뉓갉弱녶넏壤깁쁺걮罌잏쥜) 孃瓦붴넂씉略⒴넑솫넂왊젪쟼넂씕亮욜퍑궧걶饔塋
- 귛츦븺閭εh뒄竊싨삦곭쭓