• Daegu City Tour
  • Unesco World Heritages

뀵뀶掠 掠긷씉

  • 恙ョ궧竊뚧쎍恙ョ궧竊 訝뽫븣쑉씋岳껅닊餓ф뿶
    뀵뀶掠긷닕뀬궧竊뚧쎍뀬궧 ~ 鴉묉겘냽壅겹
    汝옑뭽歷낂즼곫삇揶싩쉪삾뀎뭽뼭縟쒐쉪뜆쑑瓦롦렏쉪쑑뼶
    쐿閭g쉪꽏룛겈佯룡뀬땷쉪뀵뀶掠긷굇씉瓮鵝볣챿訝訝뗤볶뵟쉪뱚뫑뵟域삣맕

    뮜瑥 : 鸚㏝궞瀯욤돯易덅뉩낁걫躍 뀵뀶瀯욤돯鴉묌뿲뻼뙑訝恙 +82-53-985-8030
2010亮7쐢凉冶뗨퓧맓귚퐳訝뷴눣룕쑑쉪櫻붻갬쇉掠김러눎룮餓ζ씎兩뜸섯댆旅먨뜋野뷴뫅쎍쉪驪붶툡弱쇌엶烏뚨쉪끇쐿佯듐곩냵솫佯듸펽뚩뎔릲旅먨뜋野뷴쥊냵쉪瓮룭訝뷸竊뚧쐣餓ㅴ볶歷끿댙쉪젒뜪뭽쐿瓮竊뚥퐳訝븅겳쉻令븅뿴쇔풓렓뜍귟랬瓦뉒뵳200鸚싦릉쑉샄歟壤€닇쉪솪約쉪뼔씉竊뚦닕눣렟똼쑉젒訝딁쉪뮓烏ⓨ푽쐣뜲穩←쉪꺍穩↑갬귚퍗櫻붻갬쇉掠김러댆꺍穩↑갬訝뷸竊뚦쫩옖룓뎺窯꾥竊뚦갚룾餓ε맟룚뀽雅롦젒옑쉪鰲h담(삇 053-982-0005)瓦쎾뀯旅먨뜋野븝펽弱긷룾餓η쐦댆눃젚璵쇈곩ㄷ썑餘욍곫캌뜟佯듐곭퍨訝鸚㏛퐲嶺됦퐲븰뻼뙑걮雅㎯귚빰烏ⓩ죶뜋野븀쉪璵쇤쁺-눃젚璵쇗꼷뫑섇눃눖젚겘쉪璵쇤쁺숋펽룵쑉歟㎪죶젒嶺묈랙쉪눃눖訝롦꼷뫑섉ˇ旅먩젒뒻숂쉪旅먨뜋野뷴릫燁곁쎑渦끿쎑닇귟뎔訝딀쇤쁺쉪샄歟訝뿴若썸븵쉪눎꽫윹穩▼푳눃눖弱얍럽竊뚩뚥툒訝ゅ쐠듁윹鸚닺괌孃곭눃눖썘귟퓳뇤쐣鴉좄댐펽倻귝옖뫖윹鸚닷갚룾餓δ벨訝뗥꽴耶먩닑歟꺍닇쐿귚퍗旅먨뜋野뷸뿧뿨-눃눖뿨壅겻툔렮竊뚦갚룾餓ε댆渦7瓮孃꾤쉪쇋쐣-섊묈툋瘟룩러孃꾟쇻귛쑉瓦숁씉걪룾餓δ퐪謠뚦쐿瓮뭽歷끿댙쉪繹よ갬귛瓦붺묈툋瘟룝퉳릮竊뚥퍗눃눖뿨(旅먨뜋野뷰윶뿨)壅겻툔씎竊뚦랩堊㎩눣렟髥ⓨ킊鵝쎾쓲깗귝뜮鴉졾닗兩뷸죶뜋野븀쉪恙껃쑑鸚㎩툑雅꿩뎸떯눨耶먨댗訝뗥춻


瓮孃꾣쫩誤

- 3弱뤸뿶藥뤂/뜒릲瓮孃
- 瓮孃꾬폏櫻붻갬쇉掠김러넂솪約뼔씉넂꺍穩↑갬넂旅먨뜋野뷴쥊냵넂묈툋瘟룩러孃꾟넂묈툋瘟룟瓦붴넂旅먨뜋野뷴눃눖뿨(雅룾餓ι녶릲븺閭)
- 瓮孃꾬폏櫻붻갬쇉掠김러넂솪約뼔씉넂꺍穩↑갬넂旅먨뜋野뷴쥊냵넂묈툋瘟룩러孃꾟넂묈툋瘟룟瓦붴넂旅먨뜋野뷴눃눖뿨(雅룾餓ι녶릲븺閭)
- 귛츦븺閭εh뒄竊싨삦곩쨵곭쭓