• exco二쇰
 • 踰꾩뒪
 • 吏븯泥
 • ktx
 • 怨좎냽踰꾩뒪
 • exco뀛踰꾩뒪


   異쒕컻떆媛 諛곗감떆媛 냼슂떆媛
   泥レ감 05:30 10~30遺 100遺
   留됱감 23:00


   異쒕컻떆媛 諛곗감떆媛 냼슂떆媛
   泥レ감 05:00 10~30遺 45遺
   留됱감 23:10


   살긽湲곕궡슜 KORAIL쓽 궗젙뿉 쓽빐 蹂寃쎈맆닔 엳뒿땲떎. >> KTX젙蹂 옄꽭엳蹂닿린


  • 踰꾩뒪씠슜 : 룞援ъ뿭踰꾩뒪젙瑜섏옣뿉꽌 媛꾩꽑 303-1踰덉쑝濡 듅李⑦븯떆怨 援ъ슦렪吏묒쨷援븵 젙瑜섏옣뿉 븯李⑦븯떆硫 룄蹂대줈 5遺꾩젙룄 씠룞븯떆硫
                   EXCO뿉 룄李⑺븯떎닔 엳뒿땲떎.
  • 깮떆씠슜 : 룞援ъ뿭깮떆젙瑜섏옣뿉꽌 깮떆瑜 씠슜븯떆硫 15~20遺 젙룄 냼슂맗땲떎.