SELECT B_Title FROM TB_B_k7gallery WHERE B_Bid = 'k7gallery' and B_IDX ='477' AND B_Del_chk = 'N' HOME > 홍보센터 > 갤러리 > 진학진로박람회

갤러리


엑스코는 여러분의 성공 비즈니스를 지원합니다.

진학진로박람회

  • 2017-07-21~2017-07-22
  • 1층
.


목록
사용자 만족도 조사 현재 페이지에서 제공되는 정보에 만족하십니까?
                                                로고:KINTEX shows the world
    만족도조사:확인버튼
정보제공부서 : 홍보팀   담당자 : 박지원(053-601-5071)